FÖRÄLDRAKOOPERATIV - VAD ÄR DET?

Att vara med i ett föräldrakooperativ innebär en unik insyn och delaktighet i verksamheten och möjligheter att påverka ditt barns vardag. Vi har ett mycket bra och nära samarbete med pedagogerna och varandra. Det skapar en trevlig och hjälpsam gemenskap som gagnar hela verksamheten.

KABINEN SOM KOOPERATIV

Förskolan Kabinen startade 1990 som ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening där barnens vårdnadshavare är medlemmar. Föreningen anställer personalen och är ansvarig för verksamheten. De operativa frågorna sköts av styrelsen och övriga medlemmar är med och påverkar verksamheten. Styrelsen och föräldrar samarbetar nära förskolechefen och övriga pedagoger. Pedagogerna ansvarar för verksamhetens pedagogiska innehåll. Årsmötet är högsta beslutande organ som bl.a. fastställer budget och styrelsemedlemmar.

ATT VARA FÖRÄLDER PÅ KABINEN

Som förälder på Kabinen får du stor möjlighet till insyn, delaktighet och att påverka ditt barns vardag. Föräldrar deltar bl.a. i jourverksamhet, städning och fixardagar. Utöver det har de flesta familjer en specifik uppgift, exempelvis att sitta i styrelsen, ansvara för kölistan, etc.

I realiteten är det inte så mycket tid som går åt till allt detta. Omkring 3 - 5 timmar per månad i genomsnitt. Att sitta i styrelsen innebär en något större arbetsbörda.

Jour och vikarier

Alla familjer deltar i ett löpande jourschema. Men på grund av den höga personaltätheten behöver familjer extremt sällan rycka in för jour. Under det senaste året har föräldrajour vid oplanerad frånvaro använts vid totalt fem tillfällen.

Vid längre frånvaro tar vi in vikarier. Vi har vikarier som är knutna till verksamheten som känner väl till förskolans rutiner och är välbekanta för barnen. Det skapar trygghet och kontinuitet.

Vissa familjer väljer som uppgift att ha jour vid kortare planerad frånvaro av pedagogerna, såsom t.ex. vid fortbildning, planeringstillfälle, etc. 

Fixardag

Varje termin samlas föräldrarna en dag för att gemensamt förbättra förskolans lokaler. Det kan gälla att sätta upp hyllor, måla eller laga saker som gått sönder. Framförallt är det ett bra tillfälle att ha det trevligt tillsammans!

Städning

På Kabinen prioriteras hög personaltäthet. För att hålla kostnaderna nere utförs städningen av lokalerna av föräldrarna enligt ett rullande schema där varje familj har städvecka ca 1-2 gånger per termin. 

TAXA

Maxtaxa enligt Stockholms stad gäller och avgift utgår 12 månader per år. På Stockholm Stads hemsida kan du läsa mer om avgifter.

 

Vi har alltid tänkt att vår tidigare förskola var den bästa. Vi blev så positivt överraskade när vi flyttade till Kabinen och fick uppleva dessa pedagogers otroliga kunskap och engagemang för våra barn.
— Charlotte, förälder på Kabinen