Enligt skollagen (2010:800) 4 kap., som handlar om kvalitet och inflytande, ska det finnas rutiner för klagomålshantering.

 Vi på förskolan Kabinen vill att du som vårdnadshavare ska ha möjlighet att framföra klagomål och förslag på förbättringar på förskolan. Genom dina frågor kan vi bemöta det enskilda ärendet och på så sätt också utveckla verksamheten.

  

HUR GÖR JAG OM JAG VILL FRAMFÖRA KLAGOMÅL?

Observera att klagomål aldrig får framföras

muntligen framför barn på förskolan.

  •  Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns förskoleverksamhet, framför det i första hand till pedagogerna på förskolan.

  • Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektor.

  • Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, kontakta styrelsen skriftligen (styrelsen@kabinen.com) eller muntligen. Styrelsen kommer att ta upp ärendet vid nästkommande styrelsemöte. Styrelsen återkommer med svar så fort som möjligt efter styrelsemötet. Du bör få svar på ditt klagomål inom tio arbetsdagar. Om klagomålet är komplicerat eller av annat skäl kräver längre tid att undersöka kan det ta längre tid. Styrelsen meddelar dig då om orsaken till fördröjningen.

  • Vid skriftliga klagomål ser vi gärna att du skriver ditt namn på detta. Detta för att bättre kunna bemöta ärendet/problemet samt återkomma till dig. Vi tar dock givetvis även emot anonyma klagomål per post: Styrelsen, Förskolan Kabinen, Scheffersgatan 6, 112 58 Stockholm.

  • Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras, dock kan ibland delar av skrivelser beläggas med sekretess. Har du lämnat in ett klagomål kommer du att få veta vilka åtgärder som vidtagits.