§ 1 FÖRENINGSNAMN
Föreningens firma är Föräldrakooperativet Kabinen, ek. för. (Org. nr. 716421-1646).

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer.

För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa personal. Förskolans chef skall i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda verksamheten.

Förskolan skall i övrigt uppfylla de krav statliga och kommunala myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.

Förskolan skall drivas enligt Läroplan för förskolan (LPFÖ) och Stockholms stads riktlinjer.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4 MEDLEMSKAP
Medlem är den/de vårdnadshavare vars barn tilldelats plats vid kooperativets förskola samt har anslutit sig till föreningens stadgar, undertecknat föräldrakontrakt och betalat medlemsinsatsen. Nytt medlemskap godkänns av styrelsen eller av den styrelsen utser. 

Kabinen har från utbildningsförvaltningen medgetts undantag från öppenhetskravet enligt 8 kap. 18 § skollagen. En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats och medlemskap i föreningen är att vårdnadshavaren godkänner de krav föreningen ställer på vårdnadshavaren.

Uppsägning, som ska vara skriftlig, bör ske minst tre månader före planerat avslut men skall ske senast en månad före planerat avslut. Under uppsägningsperioden ska medlemmen verka inom kooperativet som vanligt. Styrelsen kan dock besluta om undantag från denna regel. 

Uppsägning av förskoleplats anses även utgöra uppsägning av medlemskap i föreningen.

§ 5 INSATS
Varje medlem ska erlägga ett insatsbelopp på en krona. Insatsen betalas vid erhållande av medlemskap. Insats återbetalas endast i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt stadgar. 

§ 6 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Medlem är skyldig att betala stadgeenlig insats samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlemmars skyldigheter gentemot föreningen upphör en månad efter uppsägning av förskoleplats.

Medlem förbinder sig att följa sekretesslagens regler i alla tillämpliga delar.

Varje medlem är skyldig att aktivt verka för föreningens bästa, t.ex. genom att ingå i arbetsgrupper, inneha förtroendeuppdrag samt att delta i vissa gemensamma aktiviteter, utan särskilda krav på ersättning. Det ankommer på styrelsen att ge närmare anvisningar om hur dessa skyldigheter skall fullgöras. Därvid ska föreståndarens och den anställda personalens ansvar för den dagliga pedagogiska verksamheten beaktas. 

Utöver dessa skyldigheter har föreningen antagit riktlinjer för förskolan Kabinen.

§ 7 INTAGNINGSREGLER
Föreningen följer Stockholm Stads riktlinjer för placering av barn. Syskonförtur råder. Styrelsen, eller den styrelsen utser, fattar beslut om intagning av barn. Målet ska vara att barngruppen till ålders- och könsfördelning motsvarar de önskemål som ställs utgående från pedagogiska och ekonomiska grunder.

§ 8 FÖRSKOLEAVGIFT
Förskoleavgifter och föreningens tillgångar skall jämte kommunala bidrag täcka kostnaderna för verksamheten. Avgifterna skall erläggas i förskott och betalas under årets samtliga månader.

§ 9 UTESLUTNING AV MEDLEM
En medlemsfamilj som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. 

En utesluten medlemsfamilj kan hänskjuta frågan om uteslutning till nästa ordinarie eller extra årsmöte, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till familjen.

§ 10 STYRELSE
I styrelsen ingår föreningens ordförande, föreningens kassör och ytterligare en till tre styrelseledamöter. Föreningen följer reglerna för ekonomiska föreningar enligt Bolagsverket.

Endast en vårdnadshavare per familj kan vara styrelseledamot eller styrelsesuppleant under samma mandatperiod. 

Ett giltigt styrelsebeslut kräver att majoriteten av det totala antalet styrelseledamöter röstar på förslaget. 

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av årsmötet för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte.

§ 11 STYRELSENS ANSVAR
Styrelsen har ansvar för föreningens löpande skötsel och organisation och ska tillvarata medlemmarnas intressen. Detta innebär i synnerhet att styrelsen: 

 • För räkenskaper och vid årsmöte avger redovisning för det gångna året;
 • Handlägger personal och anläggningsfrågor på bästa sätt enligt gällande lag och avtal,
 • Verkar för att skapa en stabil och trygg arbetsplats för personalen;
 • Delegerar arbetsuppgifter och ansvarsuppdrag till medlemmar och personal;
 • Ansvarar för att uppkommen vinst i sin helhet återgår till föreningen på det sätt föreningsstämman finner lämpligt.

Styrelsen ska hålla sig informerad om medlemmarnas åsikter och önskemål och beakta dem i möjligaste mån. Innan styrelsen fattar beslut i frågor som är av stor vikt för verksamheten eller för föreningens ekonomi ska styrelsen sammankalla till medlemsmöte där medlemmarna kan yttra sig i frågan.

§ 12 STYRELSEMÖTEN
Varje medlem har rätt att lämna förslag till frågor som ska tas upp på dagordningen, dock senast 10 dagar innan mötet. Styrelsen kan bjuda in medlemmar att delta i styrelsemöten. Medlemmar har även rätt att lämna diskussionsbidrag. 

§ 13 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

§ 14 REVISORER OCH RÄKENSKAPSÅR
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor jämte en intern suppleant för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma håller räkenskapsåret efter valet.

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

§ 15 VALBEREDNING
Föreningen skall ha en valberedning som väljs av årsmötet. Valberedningens uppgift är att framlägga förslag på personer till de poster som ska väljas vid årsmötet.

§ 16 ORDINARIE ÅRSMÖTE
Ordinarie föreningsstämma hålls före maj månads utgång året efter räkenskapsåret. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av sekreterare
 3. Justering av röstlängd
 4. Val av justerare, tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns utlåtande
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Budget
 10. Val av styrelsens ordförande jämte övriga styrelseledamöter
 11. Val av revisor jämte revisorssuppleant
 12. Eventuella övriga frågor

§ 17 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelsen ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. 

Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte. 

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen finner skäl därtill eller på begäran av minst hälften av föreningens medlemmar.

Kallelse till årsmöte och andra meddelanden sker genom e-post och via anslagstavlor på förskolan.

§ 18 RÖSTRÄTT
Varje medlem äger en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall uppvisa skriftligt, daterad fullmakt som gäller högst ett år.

§ 19 BESLUT, OMRÖSTNING OCH BESLUTSMÄSSIGHET
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 20 STADGEÄNDRING
Ändring av stadgarna fordrar att samtliga röstberättigade förenar sig därom eller att beslutet fattas på två varande följande stämmor och på den senare stämman beträds av minst två tredjedelar av de röstade eller det högre antal som lagen om ekonomiska föreningar föreskriver i särskilda fall.

§ 21 FRITT EGET KAPITAL
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska föras i ny räkning eller fonderas.

§ 22 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Majblommans Riksförbund.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till Skattekontoret för avregistrering av föreningen.